Приложение №25 към бел. под линия №36

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1418, л. 128-129
Писмо от Димитър Калистратов, изпълнителен директор на "Химко" ЕАД до Любен Беров, министър-председател на Република България и Стоян Александров, министър на финансите на Република България

^