Приложение №20 към бел. под линия №46

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 280-281
Писмо от фирма "Сунимекс" ООД до Министъра на финансите от 3.10.1994 г.

^