Приложение №25 към бел. под линия №53

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 109-110
Договор от 16 октомври 1996 г. между Държавна спестовна каса, представлявана от Бистра Димитрова от една страна и от друга страна "Бизнес банка" АД, представлявана от квесторите Радослав Стоянов и Чавдар Горанов за погасяване задълженията на "Бизнес банка" АД към ДСК чрез прехвърляне на акции

^