Приложение №41 към бел. под линия №81

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 192+гръб
Договор за учредяване на залог върху движимо имущество като обезпечаване на кредит, движимото имущество тук е жива риба на брой 2 500 000 (шаран, пъстърва, костур, сом, бяла риба) на стойност 250 000 000 лева

^