Приложение №12 към бел. под линия №32

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1040, л. 28-30

Договор за финансово представителство между "Инко" ЕООД - София и "Вандимекс" ООД - София от 10.02.1993 г.

^