Приложение №4 към бел. под линия №6

Източник: ДА-Плевен, ф.650, оп.5, а.е.72, л.14Запис на заповед за сумата 5 355 000 долара от "Плама" към Туристспортбанк АД-София.

^